Trung Tâm Đào Tạo Từ Xa - Đại Học Thái Nguyên

Previous ◁ | ▷ Next
 • 2.2Trung cp KTKT H Ni I.jpg
 • 2.3Trung cp tin hc ti chnh k ton HN.jpg
 • 4.4Trung cp VHNT Lng Sn.png
 • 6.4. TT GDTX Ph Lng.jpg
 • 6.5TT GDTX i T.jpg
 • 6.7 TT GDTX Thnh ph Thi Nguyn.JPG
 • caodangkinhte.jpg
 • Cao ng c in ty Bc Ha Bnh.jpg
 • cao ng thc phm ph th.jpg
 • C cng ngh Bc H.jpg
 • congnghethongtin.jpg
 • congnghiep.jpg
 • DTTX-DHTN.jpg
 • khoahoc.jpg
 • khoaqt.jpg
 • kinhte.jpg
 • logo HTN.jpg
 • logo pho yen.jpg
 • logo phu luong.jpg
 • Logo song cong.jpg

Khảo thí và đảm bảo chất lượng

Nội dung đang cập nhật

Ảnh Trung Tâm

 • Transition duration							
												
				Transition effect				
	fade
	flash
	fold
	Ken Burns
	push

			
												
				labelid="jform_params_transition_easing-lbl" for="jform_params_transition_easing" class="hasTip" title="Transition easing::Easing function used in the image transition. Only transition types fade and push support easing functions.">Transition easing				
	linear
	quadratic
	cubicular
	quartetic
	quintic
	exponential
	circular
	sinusoidal
	back and forth
 • Transition duration							
												
				Transition effect				
	fade
	flash
	fold
	Ken Burns
	push

			
												
				labelid="jform_params_transition_easing-lbl" for="jform_params_transition_easing" class="hasTip" title="Transition easing::Easing function used in the image transition. Only transition types fade and push support easing functions.">Transition easing				
	linear
	quadratic
	cubicular
	quartetic
	quintic
	exponential
	circular
	sinusoidal
	back and forth
 • Transition duration							
												
				Transition effect				
	fade
	flash
	fold
	Ken Burns
	push

			
												
				labelid="jform_params_transition_easing-lbl" for="jform_params_transition_easing" class="hasTip" title="Transition easing::Easing function used in the image transition. Only transition types fade and push support easing functions.">Transition easing				
	linear
	quadratic
	cubicular
	quartetic
	quintic
	exponential
	circular
	sinusoidal
	back and forth
 • Transition duration							
												
				Transition effect				
	fade
	flash
	fold
	Ken Burns
	push

			
												
				labelid="jform_params_transition_easing-lbl" for="jform_params_transition_easing" class="hasTip" title="Transition easing::Easing function used in the image transition. Only transition types fade and push support easing functions.">Transition easing				
	linear
	quadratic
	cubicular
	quartetic
	quintic
	exponential
	circular
	sinusoidal
	back and forth
 • Transition duration							
												
				Transition effect				
	fade
	flash
	fold
	Ken Burns
	push

			
												
				labelid="jform_params_transition_easing-lbl" for="jform_params_transition_easing" class="hasTip" title="Transition easing::Easing function used in the image transition. Only transition types fade and push support easing functions.">Transition easing				
	linear
	quadratic
	cubicular
	quartetic
	quintic
	exponential
	circular
	sinusoidal
	back and forth
 • Transition duration							
												
				Transition effect				
	fade
	flash
	fold
	Ken Burns
	push

			
												
				labelid="jform_params_transition_easing-lbl" for="jform_params_transition_easing" class="hasTip" title="Transition easing::Easing function used in the image transition. Only transition types fade and push support easing functions.">Transition easing				
	linear
	quadratic
	cubicular
	quartetic
	quintic
	exponential
	circular
	sinusoidal
	back and forth
Previous ◁ | ▷ Next